Formalności pogrzebowe

Zasady postępowania w przypadku zgonu

Odbiór ciała z miejsca zgonu jest możliwy po stwierdzeniu przez lekarza zgonu.

 • Gdy śmierć nastąpiła w domu

Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu (Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego)

 • Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu

Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

 • Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych (wypadek, przestępstwo)

Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej Należy wystąpić do prokuratury o pisemne pozwolenie na odbiór ciała Kartę zgonu wystawia Zakład Medycyny Sądowej.

Skontaktowanie się z zakładem pogrzebowym w celu transportu zwłok do domu pogrzebowego lub do miejsca wskazanego przez rodzinę osoby zmarłej.

Akt zgonu
Karta zgonu podlega rejestracji w urzędzie stanu cywilnego. Podstawą do uzyskania aktu zgonu jest:

 • karta zgonu
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
 • jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka ( do wglądu)

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • Ubezpieczonego
 • Osoby, która pobierała rentę lub emeryturę
 • Osoby, która w chwili śmierci spełniała kryteria do pobierania renty lub emerytury
 • Członka rodziny ubezpieczonego, emeryta, rencisty

Zasiłek przysługuje także w przypadku śmierci ubezpieczonego po ustaleniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 roku wynosi 4000 złotych. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi miedzy te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.
Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenie Policji lub Prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.
Źródło: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=439

Wymagane dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ( zakład pogrzebowy pomaga w uzupełnieniu )
 • skrócony odpis aktu zgonu ( otrzymany z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank. ( Wydane przez zakład pogrzebowy)
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub ksero dowodu osobistego zawierającego wymagane dane)
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących. Chodzi tu o legitymacje ZUS, KRUS lub zaświadczenie z miejsca pracy osoby zmarłej.

ZAKŁAD POGRZEBOWY POMAGA W SPEŁNIENIU WSZYSTKICH FORMALNOŚCI.